Ko ne treba plaćati porez prilikom kupovine ili prodaje nekretnine

06.04.2021


Ukoliko ste kupili, naslijedili ili na bilo koji drugi način stekli nekretninu ili je pak prodajete ili poklanjate, dužni ste izmiriti prihode prema državi, osim ako ne spadate u kategoriju stanovništva koja je zakonski oslobođena od plaćanja poreza u Bosni i Hercegovini. Koje su to kategorije i kako stječete pravo na porezne olakšice, pojašnjavamo u nastavku.

Plaćanje poreza u Federaciji BiH je regulisano zakonima o porezu na promet nekretnina koji su doneseni na nivou entiteta, ali i svakog kantona zasebno. U skladu s ovim zakonima prodavci nekretnina u svim kantonima FBiH, osim u Kantonu Sarajevo, plaćaju porez 5 posto od procijenjene vrijednosti nekretnine. Ovaj porez u Kantonu Sarajevo plaćaju kupci nekretnina.

U Republici Srpskoj kupci nekretnina plaćaju porez na imovinu po stopi od 0,20 posto godišnje od procijenjene vrijednosti nekretnine, a u Brčko distriktu po stopi od 0,10 do 0,20 posto. S druge strane, prodavci i poklonodavci nekretnina u RS-u dužni su plaćati kapitalnu dobit na razliku nabavne i prodajne cijene nekretnine, a pri tome porez na kapitalnu dobit iznosi 10 posto.

Da biste shvatili koje su vaše porezne obaveze, važno je sagledati šta zakoni o porezu na nekretnine u BiH tretiraju kao nekretnine ili nepokretnosti. To su građevinski objekti u koje se ubrajaju stanovi, kuće, stanovi u kući, garaže, poslovni prostori, ugostiteljski objekti, poljoprivredni objekti, turistički objekti, kao i objekti ili nekretnine u izgradnji. Kada je riječ o zemljištu, zakoni propisuju plaćanje poreza na građevinska zemljišta, poljoprivredna zemljišta, šume i ostala zemljišta.

Pored plaćanja poreza na promet nepokretnosti, u Federaciji BiH je propisano i plaćanje poreza na imovinu, naslijeđe i poklon u slučaju da dobijate nekretninu u nasljedstvo ili na poklon.
 

Zakonske olakšice
 
Nakon što ste se uputili u vaše porezne obaveze, bilo da kupujete ili prodajete nekretninu, provjerite koje porezne olakšice su propisane zakonima, te da li i vas slijeduju. Jedna od prvih olakšica koju trebate poznavati, bez obzira kojoj kategoriji stanovništva pripadate, jeste oslobađanje od  plaćanja PDV-a ili poreza na dodatu vrijednost.

Naime, ukoliko kupujete stan u starogradnji ili kući u kojoj je živio prethodni vlasnik, oslobođeni se plaćanja PDV-a. Ipak, ako kupujete stan u novogradnji i postajete prvi vlasnik te nekretnine ili gradite kuću čiji ste prvi vlasnik, dužni ste platiti PDV.

Međutim, kada je riječ o porezu na promet nekretnina, u prednosti su kupci nekretnina u novogradnji. Prema kantonalnim zakonima u FBiH, od plaćanja poreza su najčešće oslobođeni kupci koji postaju prvi vlasnici u novoizgrađenim stambenim objektima, pod uslovom da je vlasnik ili investitor objekta platio PDV. Ova porezna olakšica nije propisana jedino u Hercegovačko-neretvanskom, Zapadnohercegovačkom i Posavskom kantonu.

Plaćanja poreza su oslobođeni i građani FBiH koji prenose vlasništvo na poljoprivrednom zemljištu koje služi u poljoprivredne svrhe i koje je prema urbanističkom planu grada ili općine utvrđeno kao poljoprivredno zemljište.

Plaćanja poreza na nepokretnosti oslobođeni su i kupci nekretnina u Federaciji BiH, do 38 godina starosti, koji prvi put rješavaju stambeno pitanje. Međutim, ova porezna olakšica propisana je samo za one građane koji kupuju stan do 75 metara kvadratnih u kojem će živjeti s porodicom. Pri tome su oslobođeni poreza za ukupno 50 kvadrata stana, ali su dužni platiti porez za ostalih 25 kvadrata.

Posebne kategorije stanovništva u FBiH koje su oslobođene plaćanja poreza prilikom prvog rješavanja stambenog pitanja ili kupovine prve nekretnine su članovi porodica šehida i poginulih boraca, ratni vojni invalidi, borci koji su u jedinicama Oružanih snaga RBiH proveli najmanje 24 mjeseca za vrijeme rata u BiH, djeca, bračni partneri i roditelji poklonodavca nekretnine, te djeca bez oba roditelja koja se redovno školuju.

Kada je riječ o Republici Srpskoj, Zakon o porezu na nekretnine RS-a nije propisao posebne kategorije stanovništva koje su oslobođene plaćanja poreza, ali navodi koji porezni obveznici imaju pravo na umanjenje poreske osnovice (0,20 posto od procijenjene vrijednosti nekretnine). S tim u vezi, vlasnik ili vlasnica nekretnine u RS-u imaju pravo na umanjenje poreske osnovice za vrijednost do 50 metara kvadratnih nekretnine, te po 10 kvadrata za svakog člana njihovog domaćinstva. Pravo na umanjenje može ostvariti samo vlasnik nekretnine i samo za jednu nekretninu.

U Brčko distriktu je propisana porezna olakšica na način da je kupcima prve stambene nekretnine omogućen povrat poreza na iznos plaćene kamate stambenog kredita.

Podsjećamo i da su na području cijele BiH plaćanja poreza na nepokretnosti oslobođeni država BiH, entiteti, kantoni, gradovi, općine, upravne organizacije i javne ustanove, vjerske zajednice, vakufi i humanitarne organizacije.
 

Dodatne olakšice za mlade
 
Pojedini kantoni u FBiH imaju mogućnost uvođenja dodatnih poreskih olakšica za svoje stanovnike, a koje posebno mogu biti korisne mladim osobama i mladim bračnim i vanbračnim parovima. Ipak, ova praksa nije baš mnogo ustaljena u BiH.  

S obzirom da porez na nekretnine od 5 posto u Kantonu Sarajevo plaćaju kupci, ovi nameti koji mogu iznositi nekoliko hiljada maraka, obično najteže padaju mladim ljudima koji osnivaju porodicu. Stoga su mladi s prebivalištem u Kantonu Sarajevo, do 38 godina starosti, oslobođeni plaćanja poreza prilikom kupovine prve nekretnine, i to do 30 kvadrata za prvog člana domaćinstva, te dodatnih 15 kvadrata za svakog narednog člana. Ove porezne olakšice odnose se i na bračne i na vanbračne zajednice, s tim da vanbračni pertneri trebaju biti upisani kao kupci i suvlasnici nekretnine u notarskom kupoprodajnom ugovoru.

Poreza u Kantonu Sarajevo su oslobođeni i kupci nekretnina koje služe za pokretanje poslovnih djelatnosti, te stimulisanje i zapošljavanje nezaposlenih osoba.

Kupci nekretnina do navršenih 40 godina u Srednjobosanskom kantonu, koji prvi put kupuju stan ili zemljište do 100 metara kvadratnih radi rješavanja stambenog pitanja, oslobođeni su plaćanja poreza na promet nekretnina.


Kako ostvariti poreznu olakšicu
 
Da biste ostvarili vaše pravo na oslobađanje od poreza ili određenu poreznu olakšicu u FBiH, potrebno je da nadležnoj općinskoj ili kantonalnoj poreznoj upravi dostavite dokumentaciju koja se veže za nekretninu. To su ugovor o kupoprodaji stana, zemljišnoknjižni izvadak, uvjerenje o državljanstvu za kupca, izvod iz matične knjige rođenih za kupca, izvod iz knjige vjenčanih za kupca, izvod iz matične knjige rođenih za maloljetnu djecu i ovjerena izjava kupca o zajedničkom domaćinstvu (kućna lista).

Neki od drugih dokumenata koji vam mogu biti potrebni, ovisno o vrsti poreske olakšice koju ostvarujete, su ovjerena izjava da kupac i njegov bračni drug prvi put rješavaju stambeno pitanje, rješenje o priznatom statusu člana porodice šehida ili poginulog borca, uvjerenje o statusu ratnog vojnog invalida te uvjerenje o statusu borca i vremenu službe u Oružanim snagama RBiH.

Pravo na oslobađanje od plaćanja poreza u RS-u i Brčko distriktu se stječe podnošenjem zahtjeva za oslobađanje i prijave za upis u Fiskalni registar nepokretnosti (obrazac PFRN) u nadležnoj poreznoj upravi.
 

Rok plaćanja poreza
 
Kupci i prodavci nekretnina u FBiH porez su dužni platiti u roku od 15 dana od dana prepisa vlasništva. Porez na nekretnine u RS-u plaća se u dvije rate, i to prva do 30. juna, a druga do 30. septembra. U Brčko distriktu je također omogućeno plaćanje u dvije rate, i to prva od 31. marta do 30. juna i druga u periodu od 1. jula do 31. decembra tekuće godine.

Podsjetimo da je plaćanje poreza na nekretnine u BiH obaveza kako domaćih, tako i stranih državljana. Bez dokaza o plaćenom porezu nije moguće izvršiti upis vlasništva nad nekretninom u zemljišnim knjigama.


Bhnekretnine.ba polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje. Preuzimanje Blog sadržaja dozvoljeno je do max. 300 riječi uz obaveznu objavu linka stranice sa kojeg je sadržaj preuzet. Za preuzimanje cijelog teksta potrebno je pismeno ovlaštenje od Bhnekretnine.ba. Neovlašteno korištenje sadržaja i preuzimanje tekstova sa Bloga Bhnekretnine.ba bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava Bhnekretnine.ba portala i podložno je tužbi.


 
Prijava/Registracija
Korisničko ime
Lozinka
Zaboravili ste lozinku? Remind